ZVS - Združenje varnostnih svetovalcev za prevoz nevarnega blaga
prevoz nevarnega blaga
ZVS
Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi

Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi
  združenje varnostnih svetovalcev - vsebina

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur.l. RS 60/95 in 89/99) je občni zbor Združenja varnostnih svetovalcev za prevoz nevarnega blaga dne 10.06.2001 sprejel

STATUT

ZDRUŽENJA VARNOSTNIH SVETOVALCEV ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA


I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Združenje varnostnih svetovalcev za prevoz nevarnega blaga (v nadalje: združenje) je strokovno, svetovalno in izobraževalno društvo, v katerega se prostovoljno združujejo člani z namenom, da strokovno in organizirano opravljajo dejavnosti,kot jih določa ta statut.

Društvo deluje na področju Republike Slovenije in se povezuje z mednarodnimi združenji te vrste.

V društvo so včlanjeni poklicni varnostni svetovalci in druge fizične osebe, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga (pošiljatelji, prevozniki, organizatorji prevoza, prejemniki) ter drugi zainteresirani občani.


2. člen

Ime društva je: ZDRUŽENJE VARNOSTNIH SVETOVALCEV ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA

Skrajšano ime: Združenje varnostnih svetovalcev

Kratica: ZVS

Sedež društva: Združenje varnostnih svetovalcev

Cesta v Kleče 12

1117 Ljubljana


3. člen

ZVS ima svoj pečat v obliki romba z besedilom: ZDRUŽENJE VARNOSTNIH SVETOVALCEV za prevoz nevarnega blaga. Dolžina stranice pečata je 30 mm. Pečat z isto vsebino in dolžino stranice 16 mm se uporablja za potrditev članskih izkaznic.


4. člen

ZVS je pravna oseba zasebnega prava. Zastopnik ZVS je predsednik društva.


5. člen

Društvo se povezuje z drugimi sorodnimi in zainteresiranimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini.


II. NAMEN IN DEJAVNOST DRUŠTVA

6. člen

Namen društva so:

1) aktivno sodelovanje in vplivanje na sprejemanje domače in mednarodne zakonodaje pri prevozih nevarnega blaga,

2) spodbujanje aktivnosti za varnost pri prevozu in ravnanju z nevarnim blagom,

3) spodbujanje strokovnega izpopolnjevanja članov društva,

4) usposabljanje varnostnih svetovalcev za prevoz nevarnega blaga,

5) organiziranje tečajev in izpitov za vse sodelujoče pri prevozu in ravnanju z nevarnim

blagom,

6) sodelovanje z vsemi sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini.


7. člen

Društvo uresničuje svoj namen in dejavnost tako, da:

1) varuje skupne interese svojih članov,

2) organizira vsakoletno izobraževanje članov in drugih udeležencev, ki sodelujejo pri prevozih nevarnega blaga,

3) organizira dodatno strokovno pomoč članom,

4) izdaja strokovno literaturo v skladu z veljavnimi predpisi,

5) obvešča člane o novostih na področju prevozov nevarnega blaga tako doma kot v tujini,

6) daje pobude in predloge za obravnavo in reševanje strokovnih vprašanj s področja prevozov nevarnega blaga,

7) članom nudi ustrezno pravno pomoč in ustrezne strokovne napotke,

8) pripravi letni posvet varnostnih svetovalcev,

9) organizira zavarovanje odgovornosti članov,

10) izdaja cenik strokovnih in svetovalnih storitev članov,

11) varuje člane pred nelojalno konkurenco,

12) izdela enotne obrazce za opravljanje poslov članov/varnostnih svetovalcev,

13) ustvarja materialne pogoje za razvoj društva,

14) skrbi za izobraževanje strokovnega kadra društva,

15) skrbi za premoženje, vzdrževanje naprav, opreme in drugo lastnino društva.


8. člen

ZVS lahko opravlja pridobitno dejavnost, ki je povezana z namenom in nalogami društva in je sredstvo za uresničevanje društvenih nalog, ni pa osnovni cilj društva in je v skladu z zakoni, ki urejajo področje te pridobitne dejavnosti. Pridobitna dejavnost bo obsegala le usposabljanja udeležencev pri prevozu nevarnega blaga in izdelava strokovnih poročil (mnenj). Če se pri opravljanju gospodarsko-pridobitne dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, se mora ta uporabiti za izvajanje dejavnosti za katero je bilo društvo ustanovljeno.

Vsaka delitev dela premoženja društva med člane je nična.

Pridobitna dejavnost se izvaja v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo takšno dejavnost.

II. ČLANSTVO

9. člen

Član društva je lahko vsakdo, ki soglaša s statutom in izjavi, da želi postati član. To potrdi s pisno pristopno izjavo. Pravne osebe ne morejo biti člani društva.

Častni član društva lahko postane tisti član ali nečlan, ki ima pomembne zasluge za razvoj varnosti pri prevozu in ravnanju z nevarnim blagom ali razvoj društva. Predlog o častnem članstvu da izvršni odbor, sklep o tem pa sprejme občni zbor.

Član društva je lahko pod istimi pogoji tudi tuji državljan.


10. člen

O sprejemu v članstvo odloča izvršni odbor na podlagi pisne pristopne izjave kandidata. Kandidat postane član z dnem, ko izvršni odbor potrdi pristopno izjavo.

Člani plačujejo članarino za koledarsko leto vnaprej. Zadnji rok za plačilo določi izvršni odbor.


11. člen

Pravice članov društva so:

a) da volijo in so izvoljeni v organe društva,

b) da sodelujejo in odločajo o organizaciji in razvoju društva,

c) da sodelujejo v dejavnosti društva,

d) da so obveščeni o delu in dejavnosti društva,

e) da se udeležujejo strokovnih srečanj, ki jih organizira društvo

f) da pridobijo strokovno pomoč pri opravljanju poslov v zvezi s prevozom nevarnega blaga.


12. člen

Dolžnosti članov društva so:

a) da razvijajo in uveljavljajo dejavnost društva,

b) da spoštujejo določila statuta, se po njih ravnajo in se zavzemajo za njegovo uresničevanje,

c) da varujejo ugled društva in društveno premoženje ter opuščajo vsako ravnanje, ki bi utegnilo škoditi društvu,

d) da redno plačujejo članarino,

e) da odgovorno opravljajo naloge določene z delovnim načrtom društva, njegovih organov upravljanja ali strokovnih organov.


13. člen

Članstvo v društvu preneha z izstopom, črtanjem iz evidence, izključitvijo ali smrtjo.

Član izstopi iz društva prostovoljno na podlagi pisne izjave.

Črtanje člana iz evidence je upravičeno kadar posamezni član za tekoče leto, kljub opominu, ne plača članarine. Članstvo v takem primeru preneha v tistem letu za katero ni bila plačana članarina. Sklep o črtanju sprejme izvršni odbor. O pritožbi odloča občni zbor.

Izključitev iz društva je upravičena, če član krši določila statuta. Člana izključi disciplinska komisija kot pristojni organ. Prizadeti član ima pravico postopka po ugovoru na občni zbor kot to določa disciplinski pravilnik.

Član, ki mu preneha članstvo v društvu iz kateregakoli zgoraj navedenih razlogov, je dolžan izpolniti vse obveznosti do društva ne glede na prenehanje članstva.

III. ORGANI DRUŠTVA IN NJIHOVE PRISTOJNOSTI

14. člen

Društvo ima organe upravljanja in strokovne organe.

Organi upravljanja so:

a) občni zbor društva

b) upravni odbor,

c) nadzorni odbor,

d) disciplinska komisija.

Strokovni organi so stalne in občasne komisije.

OBČNI ZBOR


15. člen

Občni zbor je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani.

Občni zbor je lahko redni (letni) ali izredni.


16. člen

Občni zbor skliče upravni odbor enkrat letno. Sklic občnega zbora z dnevnim redom mora biti objavljen najmanj deset (10) dni pred sklicem.Občni zbor začenja predsednik društva in ga vodi dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva in drugih delovnih organov, ki so potrebni za njegovo delo.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica vseh članov društva. Če po preteku pol ure od predvidenega začetka ni potrebne sklepčnosti, občni zbor nadaljuje z delom in veljavno odloča, če je prisotna najmanj ena četrtina članov oziroma najmanj deset članov.

17. člen

Občni zbor sprejema odločitve z javnim glasovanjem in sicer z večino glasov navzočih članov razen o statutu, za kar je potrebna dvotretjinska večina navzočih članov.

18. člen

Občni zbor zlasti:

a) sklepa o dnevnem redu,

b) sprejema statut in druge akte ter odloča o spremembah in dopolnitvah,

c) sprejema odločitve o strategiji razvoja društva,

d) sprejema smernice in program dela društva in njegovih organov,

e) sprejema letne delovne načrte društva in njihovih organov,

f) obravnava, ocenjuje in sprejema poročila o delu upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije,

g) obravnava, ocenjuje in sprejema poročila o realizaciji sklepov in delovnih programov ter o gospodarjenju s sredstvi v preteklem obdobju,

h) sprejema finančni in zaključni načrt,

i) voli in razrešuje predsednika in tajnika društva,

j) voli in razrešuje člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije,

k) odloča o pritožbah na sklepe upravnega odbora in nadzornega odbora,

l) sprejme sklep izvršnega odbora o višini letne članarine,

m) odloča o prenehanju dela društva,

n) dokončno odloča o izključitvi člana iz društva (na podlagi pritožbe na sklep disciplinske komisije),

o) odloča o podelitvi nagrad in priznanj,

p) odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,

r) odloča o drugih vprašanjih na osnovi določil tega statuta in drugih aktov društva.


19. člen

Izredni občni zbor lahko skliče upravni odbor po lastnem sklepu, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj tretjine članov društva.

Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku enega meseca po tem. ko je prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni občni zbor najmanj polovica članov društva. Sklicatelj izrednega občnega zbora je dolžan pripraviti gradivo in ga vročiti članom najmanj deset dni pred sklicem.

Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, zaradi katere je sklican.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsedujoči, zapisnikar in dva člana.

UPRAVNI ODBOR

20. člen

Upravni odbor je izvršni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. Upravni odbor voli občni zbor in ga sestavljajo:

a) predsednik,

b) tajnik

c) in pet članov.

Mandatna doba članov upravnega odbora je štiri leta. Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa tajnik društva.Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna več kot polovica članov. Upravni odbor se sestaja po potrebi, toda najmanj trikrat letno.

21. člen

Upravni odbor izvaja sklepe občnega zbora in v tem smislu:

a) vodi delo društva med dvema občnima zboroma,

b) pripravi predlog letnega delovnega načrta društva,

c) pripravi predlog finančnega načrta društva,

d) uresničuje sklepe občnega zbora in mu o svojem delu poroča,

e) vodi administrativno in finančno poslovanje in upravlja z društvenim premoženjem,

f) pripravlja predloge raznih aktov,

g) sprejema in izvršuje vsakoletne delovne programe,

h) sklepa o višini letne članarine,

i) pripravlja gradivo za občni zbor,

j) sklicuje redni in izredni občni zbor,

k) koordinira delo društva z delom drugih društev, ustanov in organizacij,

l) obravnava pritožbe članov,

m) izvaja vse druge tekoče naloge, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje.


22. člen

Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami v državi in tujini. Predsednik društva je hkrati predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo štirih (4) let. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.


23. člen

Tajnik društva opravlja sledeče naloge:

a) opravlja vsa strokovna tehnična in administrativna dela, ki so potrebna za nemoteno poslovanje društva,

b) skrbi za pripravo gradiv za seje upravnega odbora in občnega zbora,

c) odgovoren za zagotavljanje javnosti dela društva,

d) poroča upravnemu odboru in predlaga ukrepe za izvajanje programskih usmeritev,

e) sodeluje z organi drugih organizacij, z upravnimi organi, podjetji in zavodi,

f) skrbi za koordinacijo društva.

Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru društva. Izvoli ga občni zbor za dobo štirih (4) let.


24. člen

Nadzorni odbor sestavljajo trije (3) člani. Izvoli jih občni zbor za dobo štirih (4) let. Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika.

Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru. Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru. Člani nadzornega odbora so lahko prisotni na vseh sestankih organov društva in delovnih teles, vendar brez pravice do odločanja na teh sestankih.

25. člen

Disciplinska komisija je sestavljena iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo štirih (4) let. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi oziroma na podlagi zahtev članov ali organov društva. Za svoje delo je odgovorna občnemu zboru.

Obravnava kršitve tega statuta, sklepov in drugih aktov društva. Veljavne sklepe sprejema, če so prisotni vsi člani in če zanje glasuje večina. Vodi postopke in izreka ukrepe v skladu z določili tega statuta in v skladu z disciplinskim pravilnikom. Članom lahko izreče naslednje disciplinske ukrepe: ustni opomin, javni opomin in izključitev iz društva. Zoper sklep disciplinske komisije ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor društva, kot drugostopenjski organ v roku petnajst (15) dni. Odločitev občnega zbora je dokončna.

 

IV. VOLITVE

26. člen

Volitve v društvu potekajo v skladu z določili tega statuta. Priprave na volitve opravlja upravni odbor društva s svojimi organi. Volitve so praviloma javne.

 

V. TRAJANJE MANDATA ORGANOV DRUŠTVA IN PRENEHANJE MANDATA ČLANOM ORGANOV DRUŠTVA

27. člen

Mandat vseh organov društva traja štiri (4) leta. Član posameznega organa je po preteku mandata lahko ponovno izvoljen. Mandat predsednika in tajnika traja štiri (4) leta in sta po preteku mandata lahko ponovno izvoljena. Članom organov društva preneha mandat z odstopom, razrešitvijo ali prenehanjem članstva v društvu. Organ društva lahko zaradi teh razlogov, v trajanju mandata, zamenja največ eno tretjino članov.

 

VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

28. člen

Finančno in materialno poslovanje društva se vodi v skladu z računovodskim standardom za društva. Upravni odbor določi način vodenja finančno materialnega poslovanja društva s pravilnikom. Društvo ima svoj žiro račun pri finančni organizaciji.

Finančna sredstva društva so:

a) članarina,

b) sredstva iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,

c) prispevki donatorjev in sponzorjev,

d) darila in volila,

e) javna sredstva,

f) druga sredstva.


29. člen

Če društvo pri upravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

Društvo samostojno razpolaga s sredstvi v skladu s programom in finančnimi načrti, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaključni račun. Sredstva se lahko uporabljajo samo v namene za katere so predvidena v finančnem načrtu.

Blagajnik-računovodja vodi finančno in materialno poslovanje društva, v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Nadzor nad upravljanjem s finančnimi sredstvi v društvu opravlja nadzorni odbor. Delo blagajnika je javno. Finančne listine podpisuje predsednik društva.

Člani društva imajo pravico vpogleda v finančno in materialno poslovanje in dokumentacijo. Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva pisano v inventarno knjigo. Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.

VII. JAVNOST DELA

30. člen

Delo društva je javno. Javnost dela se zagotavlja s tem, da so člani društva in javnost obveščeni o delu društva preko poročil in informacij, ki jih dajejo organi društva na sejah in občnem zboru, z objavljanjem teh poročil v sredstvih javnega obveščanja in v glasilu Združenja varnostnih svetovalcev. Za javnost dela in obveščanje javnosti o delu društva je odgovoren tajnik društva.

VIII. PRENEHANJE DRUŠTVA

31. člen

Društvo lahko preneha z delom:

a) po volji članov,

b) po samem zakonu;


32. člen

Če društvo preneha z delom po volji članov, sprejme sklep o tem občni zbor društva. V primeru prenehanja društva se po poravnanju vseh obveznosti prenese premoženje društva na sorodno združenje ali lokalno skupnost.

33. člen

V primeru, da pade število članov pod deset (10), odločbe pristojnega organa o prepovedi dela ali če zastopnik društva ne izvede sklepa občnega zbora o prenehanju društva, odloči o prenosu premoženja društva pristojni državni organ.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen

Ta statut stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme občni zbor društva. Statut se lahko dopolnjuje in spreminja v skladu z njegovimi določili zakona o društvih. Uporabljati pa se prične, ko pristojni organ za upravne notranje zadeve ugotovi, da je v skladu z Zakonom o društvih.

Predsednik:


Zadnja sprememba: 17.julij, 2006 ob 10:21

Dokumenti:

prevoz nevarnega blaga