ZVS - Združenje varnostnih svetovalcev za prevoz nevarnega blaga
prevoz nevarnega blaga
ZVS
Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi

Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi
  združenje varnostnih svetovalcev - vsebina

POSLOVODENJE PREVOZOV NEVARNEGA BLAGA

Življenjski prostor podjetja je vpet med lastninske, tržne in okoljevarstvene zakonitosti ter je od njih nujno odvisen. Podjetja, katerih poslovna dejavnost je kakorkoli povezana s prevozom nevarnega blaga in so vključena v tržne procese, prevzemajo dodatno odgovornost do okolja.

Med višje cilje podjetja spada tudi skrb za varovanje okolja. O tem vidiku morajo podjetja razmišljati predvsem zaradi čedalje močnejšega pritiska javnosti in vse strožje zakonodaje. Ob vsem tem pa mora podjetje, za zagotovitev ustvarjanja nove vrednosti ob čim manjših stroških oziroma naložbah, zagotoviti vse vire za ustrezen razvoj delovnih procesov. Zagotoviti mora osebje, znanje in sredstva (tehnologijo, energijo in materiale).

Za management prevozov nevarnega blaga je visoka stopnja varnosti še kako pomembna. Imenovanje varnostnega svetovalca v takšnih podjetjih je zato potrebno in dobrodošlo.

Odgovornost podjetja pri opravljanju prevozov nevarnega blaga se kaže predvsem v podpori imenovanemu varnostnemu svetovalcu, katerega glavna naloga je zmanjševanje nevarnosti za ljudi, stvari in okolje, iskanje ustreznih postopkov in sredstev ter sprejem vseh potrebnih ukrepov, da se olajša opravljanje navedenih dejavnosti ob upoštevanju predpisov in da se jih opravi na najvarnejši možni način.

Funkcija varnostnega svetovalca je strogo specializirana, a kljub temu obsega široko paleto znanj. Poleg širokega strokovnega znanja in izkušenj mora varnostni svetovalec, za čimbolj uspešno in učinkovito delo, obvladovati tudi managerska znanja. Bolj, ko se varnostni svetovalec poglobi v svoje novo delo, prej se sreča s potrebo po dodatnih znanjih s področja managementa. Ta znanja potrebuje tako zaradi obvladovanja svojega posla (ekonomika poslovanja, človeški viri, stil vodenja itd) kakor tudi za boljše sodelovanje z managementom podjetja (večja prepričljivost). Svetovalec, ki pozna način razmišljanja managerjev bo najverjetneje našel ustreznejši način za pridobitev podpore managementa za izvedbo novih projektov in s tem dvig stopnje varnosti pri prevozu nevarnega blaga.

Vloga varnostnega svetovalca v managementu podjetja

Poleg splošnih nalog in odgovornosti, po ZPNB, ima varnostni svetovalec tudi naloge, ki so z vodstvom podjetja tesneje povezane.

Te naloge so:

 • svetovanje vodstvu s področja prevozov nevarnega blaga (zakonodaja, predpisi, nabava osnovnih sredstev),
 • spremljanje upoštevanja predpisov, ki urejajo prevoz nevarnega blaga,
 • obveščanje vodstva o morebitnih nepravilnostih,
 • obveščanje vodstva o izrednih dogodkih (nesreče, izlitja, požari itd),
 • spremljanje zakonodaje in obveščanje vodstva o spremembah, zahtevah,
 • pomoč pri obvladovanju dobaviteljev (pogodbeni partnerji, podpogodbeniki),
  • izbira dobaviteljev (prevoz, embalaža),
  • ocena dobaviteljev
 • analiziranje stroškov dela in iskanje notranjih rezerv,
 • poročanje vodstvu o stanju usposobljenosti zaposlenih s področja ravnanja in prevozov nevarnega blaga.

Varnostni svetovalec mora s pomočjo vodstva podjetja poskrbeti tudi za porazdelitev odgovornosti na vse udeležence pri prevozu nevarnega blaga. V podjetjih, ki so povezana z več pogodbenimi partnerji nastane potreba po razmejitvi odgovornosti, ki jo je potrebno v medsebojnih pogodbah tudi opredeliti.

Naloga varnostnega svetovalca je opozoriti vodstvo na potrebne spremembe v pogodbah in priprava predloga sprememb določil pogodb. Vodstvo preveri skladnost predlogov s cilji podjetja, pravna služba pa pravni vidik.

Za uspešno podporo vodstvu podjetja s področja prevozov nevarnega blaga, kakor tudi izpolnjevanje nalog po ZPNB, mora imeti varnostni svetovalec dober nadzor nad dogajanjem v procesih dela, da lahko hitro in učinkovito ukrepa.


Vodenje in nadzor

Management poveri izbranemu varnostnemu svetovalcu pristojnosti v podjetju, da le-ta lahko zagotovi učinkovito in uspešno poslovanje podjetja pri doseganju postavljenih ciljev - popolna varnost pri prevozu in ravnanju z nevarnim blagom, v skladu s postavljenimi smotri in cilji podjetja.

Te naloge varnostni svetovalec ne more opraviti sam, brez sodelavcev, ki jim načrtuje in organizira postopke za ustrezno varnost, jih vodi in nadzoruje. Za učinkovito vodenje sodelavcev pa svetovalcu ne zadoščajo le strokovna znanja. Ni dovolj obvladovati strokovna znanja ampak mora znati voditi ljudi.

Varnostni svetovalec mora glede na obseg poslovanja z nevarnim blagomizdelati in izvajati načrt nadzora, predvsem iz naslednjih razlogov:

 • hitrost odzivanja,
 • popačenja v informacijskih verigah,
 • odpor do navodil,
 • padanje kakovosti odločanja (za večjo varnost) glede na oddaljenost dogajanj.

V izogib neuspehu je potrebno izvajati pozitivno naravnano nadzorovanje. To pomeni, da z nadzorovanjem ne omejujemo osebne svobode in pobude zaposlenih, nadzor naj ne bo žandarstvo ne ovaduštvo, temveč naj vsakemu zaposlenemu pomaga pri izboljševanju učinkovitosti in uspešnosti. Najbolj usodne učinke ima nadzorovanje, ki demotivira zaposlene, ker zahteva od njih preveč in daje premalo, duši iniciativo, jemlje osebni ugled, zapira pot za osebni razvoj in podobno. Ni kontrolnega sistema, ki bi izsilil učinkovito in uspešno delovanje pri demotiviranih sodelavcih.

Odločilna je presoja, koliko nadzorovanja koristi in koliko škoduje, kje je dopustna meja.

Tabela št. 1: Mera nadzorovanja

Mera nadzorovanja

Preveč
Premalo

· Odveč je nazor, ki duši ustvarjalnost sodelavcev in jim nadeva oklep omejitev ter navodil »od zgoraj«.

· Stopnja nadzora, ki ga sodelavci voljno sprejemajo v kriznih okoliščinah, bi bila nesprejemljiva v normalnih razmerah.

· Preveč nadzorovanja občutimo kot tiranijo.

· Preveč tog sistem nadzora v podjetju lahko zniža budnost varnostnega svetovalca (in managerjev), ki se preveč zanašajo na sistem.

· Premalo nadzora povečuje občutek tveganja pri sodelavcih, kadar se znajdejo v dvoumnih okoliščinah.

· Premalo nadzora poslabšuje gospodarjenje v podjetju, učinkovitost delovanja ter uspešnost pri doseganju ciljev.

· Premalo nadzora vodi v anarhijo.

· Preveč ohlapen sistem povzroča preveliko zaskrbljenost posameznih varnostnih svetovalcev (in managerjev), ki zato čezmerno zaostrujejo nadzorovanje sodelujočih pri prevozu nevarnega blaga.

Pri snovanju in izvajanju nadzorovanja je dobro upoštevati, da že samo merjenje učinkovitosti in uspešnosti vpliva na vedenje sodelavcev. Izbor področja nadzora in meril sam po sebi preusmeri pozornost zaposlenih - češ, zadeva mora biti pomembna, če jo merijo. To lahko odvrne pozornost od drugih dejavnosti in stanj, ki so za učinkovitost in uspešnost podjetja bistveno pomembnejša.

Nadzorovanje je tudi sicer neločljiva sestavina dejavnosti managementa, ki sega od načrtovanja, prek organiziranja in vodenja do nadzorovanja. Zato je nadzorovanje praviloma le toliko učinkovito in uspešno, kot so preostale sestavine dejavnosti varnostnih svetovalcev in celotnega managementa. Seveda pa nadzor ne sme biti sebi namen, saj ustrezno nadzorovanje vselej vodi do izboljšav.

Nadzorovanje varnosti prevoza nevarnega blaga naj bo:

- veljavno in zanesljivo: nadzorovanje naj bo objektivno in neodvisno od posameznih interesov; prav zato podjetja tolikokrat posegajo po zunanji pomoči, ko analizirajo lastne dejavnosti in urejenost. Nadzorovanje je primerjanje ugotovljene učinkovitosti in uspešnosti s standardi (v našem primeru so to predpisi ADR, ZPNB). Merilom in standardom zato velja posebna pozornost, saj morajo biti razumljivi, dosegljivi in izzivalni za sodelavce.

- spodbujajoče: glede na to, da je nadzor namenjen ljudem, sodelavcem, ki opravljajo aktivnosti v zvezi s prevozom nevarnega blaga, je le-te potrebno vzpodbujati in jim pomagati k njihovi večji učinkovitosti ter uspešnosti. Nadzorovanje, ki duši pobude in prinaša strah ter negotovost je slabo.

- sprejemljivo: če ga sodelavci odklanjajo in spodkopavajo, mora varnostni svetovalec ugotoviti vzrok. Odklanjanje nadzora največkrat kaže na globlje pomanjkljivosti v podjetju. Sprejemljivo je nadzorovanje, ki koristi sodelavcem (izvajalcem), ki je pošteno, ni pretirano, ki predvsem spodbuja koristno vedenje in šele zatem pomaga odpravljati nekoristno obnašanje. Prvi pogoj za sprejemljivost je razumljivost. Sodelavci, ki jih nadzorovanje zadeva, morajo razumeti zakaj obstaja in kako deluje. Prejemati morajo dovolj dobrih informacij, da lahko izide nadzorovanja uporabijo za boljše delo.

Najučinkovitejše nadzorovanje je samonadzorovanje, ki temelji na dobri klimi v podjetju, na obsežnem medsebojnem privzemanju ciljev med podjetjem in sodelavci. Nadzorovanje naj bo namenjeno tako uspešnemu kot neuspešnemu delovanju sodelavcev ter naj spremlja zakonitost in etično kakovost delovanja.

Interno usposabljanje drugih zaposlenih v podjetju in vodenje evidence o tovrstnem usposabljanju

Z Zakonom o prevozu nevarnega blaga je določeno, da mora varnostni svetovalec poskrbeti za interno usposabljanje zaposlenih v podjetju in o takšnem usposabljanju voditi evidenco.

Zahteve za usposabljanje so razmeroma preproste. Usposobljenost zaposlenih je ključnega pomena za doseganje zastavljenih ciljev (popolna varnost pri prevozu nevarnega blaga), kar pomeni, da morajo biti zaposleni sposobni opraviti zadane naloge. Zaposleni morajo poznati predpise, se zavedati svojih nalog in odgovornosti, znati zahtevati tudi od drugih udeležencev pravilno izvajanje postopkov v zvezi s prevozom in ravnanjem z nevarnim blagom.

Za zagotavljanje varnosti pri prevozu nevarnega blaga ima varnostni svetovalec v podjetju nalogo:

- načrtovati, organizirati in izvesti ustrezno usposabljanje (zaposlenih) v podjetju ali zunaj njega (npr. preko Združenja varnostnih svetovalcev),

- voditi evidenco o izvedenih usposabljanjih

Usposabljanje je potrebno pripraviti skladno s posameznim delovnim področjem, za doseganje učinkovitosti usposabljanja pa mora varnostni svetovalec občasno:

- ovrednotiti izkušnje in usposobljenost osebja za naloge, ki jih opravlja (če ugotovimo malomarnost oz. ponavljajoče napake zaposlenega pri tovrstnem poslu, je potrebno ukrepati),

- ugotoviti potrebe posameznika po dodatnem usposabljanju, glede na zahteve njegovega dela.

Zaposleni na posameznih delovnih področjih (prevzem, odprema, prevoz itd) morajo po usposabljanju obvladovati:

- pogoje varnosti pri prevozu nevarnega blaga (izpolnjevanje zahtev ZPNB in ADR predpisov) in

- dokumente (ustreznost Listine o prevozu nevarnega blaga, Navodila za ukrepanje glede na vrsto blaga, vodenje evidence).

Varnostni svetovalec bo najučinkoviteje izpeljal proces dviga stopnje varnosti v naslednjih korakih:

Tabela št. 2: Proces dviga stopnje varnosti

1. Analiza obstoječega stanja

 • Ugotavljanje trenutnega stanja in odstopanje od zakonskih zahtev, standardov, pravil;

2. Izdelava načrta

 • Določitev oseb in sodelavcev / zaposlenih na posameznih delovnih področjih (skupaj z direktorji, vodji enot / služb)
 • Iskanje možnih rešitev
 • Časovno določanje dejavnosti, uvedbe sprememb (kdaj, kje, kaj)

3. Usposabljanje zaposlenih

 • Izdelava programa usposabljanja
 • Izvedba usposabljanja
 • Predstavitev ciljev
 • Zaposlene pritegniti k sodelovanju in uresničevanju zastavljenih nalog
 • Poskrbeti za hiter pretok informacij (v primerih nejasnosti, nepredvidenih ovir ali kakršnihkoli sprememb

4. Uvajanje


5. Preverjanje


6. Ukrepanje


Vir: Ishikawa, K., Kako celovito obvladovati kakovost, 1987


Varnostni svetovalec ima pri vzdrževanju in pridobivanju znanja zaposlenih s področja prevozov nevarnega blaga pomembno vlogo. S svojim strokovnim znanjem, izkušnjami in podatki, s katerimi razpolaga, pomaga in svetuje tako vodstvu kot posameznikom. Glede na vse krajši čas, ki je potreben za prilagajanje tržnim in zakonskim zahtevam, je tudi usposabljanje postalo toliko bolj zahtevno.Zadnja sprememba: 22.junij, 2006 ob 09:45

Dokumenti:

prevoz nevarnega blaga