ZVS - Združenje varnostnih svetovalcev za prevoz nevarnega blaga
prevoz nevarnega blaga
ZVS
Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi

Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi
  združenje varnostnih svetovalcev - vsebina

NALOGE VARNOSTNEGA SVETOVALCA IN PODJETJA

skladno z ADR


V skladu z Zakonom o prevozu nevarnega blaga (Ur.l.RS 79/99), ki je stopil v veljavo 01.01.2000 in nazadnje dopolnjen 01.01.2023 (Ur.l.RS 33/06, 41/09, 97/10 in 56/15), mora vsaka pravna oseba ali samostojni podjetniki, katerih dejavnost obsega prevoz nevarnega blaga po cesti ali železnici ali pa s temi prevozi povezano natovarjanje/raztovarjanje, imenovati najmanj enega varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga.

I. NALOGE VARNOSTNEGA SVETOVALCA

1. Glavne naloge
 1. Spremljanje skladnosti ravnanja z nevarnim blagom v podjetju s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
 2. Svetovanje vodstvu podjetja.
 3. Interno usposabljanje drugih zaposlenih v podjetju + vodenje evidence o takšnih usposabljanjih.
 4. Izvajanje ustreznih ukrepov za preprečevanje nesreč ali hujših kršitev predpisov.
 5. Izvajanje pravilnih ukrepov ob nesreči.
 6. Priprava letnega poročila in druge naloge.


2. Podrobnejše naloge
 1. Preverjanje pravilnosti označevanja tovorkov.
 2. Svetovanje pri nabavi prevoznih sredstev in določanje zahtev zanje.
 3. Preverjanje opreme in postopkov v zvezi z nakladanjem, prevozom in razkladanjem nevarnega blaga.
 4. Natančno usposabljanje vseh zaposlenih in vodenje evidence o tem.
 5. Izvajanje ustreznih ukrepov in postopkov ob nesreči ali dogodku, ki bi lahko ogrozil varnost prevoza.
 6. Poizvedba in priprava natančnih poročil o nesrečah med nakladanjem, prevozom in razkladanjem nevarnega blaga.
 7. Izvajanje ustreznih ukrepov za preprečitev nesreč ali hujših kršitev predpisov.
 8. Upoštevanje predpisov, ki urejajo prevoz nevarnega blaga, pri izbiri pogodbenih strank.
 9. Preverjanje, ali imajo vsi zaposleni, ki nakladajo, prevažajo ali razkladajo nevarno blago, natančna navodila o delovnih postopkih.
 10. Uvedba ukrepov, s katerimi se poveča zavest o tveganju pri nakladanju, prevozu in razkladanju nevarnega blaga.
 11. Določitev in izvajanje postopkov preverjanja, s katerimi se zagotovi, da so na vozilu prepisane listine in varnostna oprema.
 12. Določitev in izvajanje postopkov preverjanja s katerimi se zagotovi varnost pri nakladanju in razkladanju nevarnega blaga.
 13. Priprava letnega poročila, ki mora vsebovati najmanj podatke o količini prepeljanega nevarnega blaga po razredih in o izrednih dogodkih oziroma nesrečah z nevarnim blagom.
 14. Preverjanje, ali obstaja varnostni načrt, določen v 1.10.3.2.

II. NALOGE PODJETJA

 1. Podjetje mora podatke o svetovalcu sporočiti ministru, pristojnemu za notranje zadeve, in ministru, pristojnemu za promet in zveze.
 2. Podjetja morajo poskrbeti, da se svetovalci udeležijo predpisanega usposabljanja in pridobijo ustrezno potrdilo.
 3. Svetovalec mora ves čas delovnega procesa v podjetju dobivati ustrezne podatke in dokumentacijo o delovnem in drugih procesih, ki je pomembna za opravljanje nalog svetovalcev.
 4. Podjetje mora svetovalcu omogočiti, da se lahko pravočasno opredeli do predlogov sprememb, ki se nanašajo na prevoz nevarnega blaga.
 5. Svetovalec lahko svoje predloge in mnenja ali celo pomisleke posreduje ustrezni službi, ki odloča v podjetju.
 6. Letno poročilo in vsa druga dokumentacija o aktivnostih svetovalca se hranita v podjetju pet let, vodstvo pa jo mora ob kontroli predložiti pristojnim organom za nadzor.

III. KAZENSKE DOLOČBE

Za prekrške iz tega zakona (ZPNB) se kaznuje z denarno kaznijo:

 1. Pravna oseba: od 300.000 do 8.000.000 SIT

 2. Odgovorna oseba pravne osebe - varnostni svetovalec: od 30.000 do 350.000 SIT

 3. Posameznik (drugi delavci podjetja, npr. polnilci, odpremniki blaga): 40.000 SIT (takoj, na kraju samem)
 4. Samostojni podjetnik: od 150.000 do 5.000.000 SIT

 5. Posameznik: 40.000 SIT (takoj, na kraju samem)

IV. KADROVSKI POGOJI

Kadrovski pogoj je izobrazba VI. stopnje in najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja prevoza nevarnega blaga ali izobrazba V. stopnje in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja prevoza nevarnega blaga.

Naziv »varnostni svetovalec« je z uvedbo tega zakona postal poklic: »Varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga« - evidentiran v standardni klasifikaciji poklicev.Zadnja sprememba: 02.februar, 2023 ob 18:49

Dokumenti:

prevoz nevarnega blaga